Polityka prywatności

1. Definicje użyte w Polityce Prywatności serwisu www.sklep.v12.com.pl:

  • Administrator - V12 Agnieszka Lachowska z siedzibą w Marianowie 23A, 98-105 Wodzierady, powiat łaski woj. Łódzkie Polska,
  • Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.v12.com.plprowadzony przez Administratora,
  • Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczeg
ólnych oferowanych usług, a także informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4. Dane osobowe wszystkich os
ób korzystających z Serwisu, w tym również adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, czyli osoby nieposiadające profilu w Serwisie przetwarzane są przez Administratora.

5. Dane osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, zamówień produkt
ów w ramach usług oferowanych przez Sklep internetowy, udostępniania innych ofert – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zgodna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. W przypadku zakupów dokonanych bez rejestracji w Sklepie internetowym, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, zgodna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

7. Dane osobowe dla celów obsługi reklamacji są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

8. Firma V12 Agnieszka Lachowska w celach analitycznych i statystycznych może przetwarzać dane osobowe, jako uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, poprzez prowadzenie analiz aktywnoś
ci Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

9. Aktywność Użytkowników w Sklepie internetowym www.sklep.v12.com.pl, w tym ich dane osobowe, są rejestrowane w specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora. Administrator przetwarza dane r
ównież w celach technicznych dlatego też dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, w szczególności w związku z zapewnieniem bezpiecznego przechowywania danych, wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, a także ochrony przez nadużyciami i atakami.

10. Osoby, które założyły konto w sklepie internetowym 
www.sklep.v12.com.pl przede wszystkim w celu ułatwienia obsługi ich zamówień, proszone są o podanie niezbędnych danych. Dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

11. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych podanych dodatkowo, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO.

12. Podstawą prawną przetwarzania dla celów analitycznych i statystycznych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywnoś
ci Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

13. Złożenie zam
ówienia przez Użytkownika Sklepu internetowego wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

14. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez mail lub drogą telefoniczną. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

15. Dane osobowe Administrator przetwarza w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony kontakt, a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe Administrator może przetwarzać dla celów analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu doskonalenia funkcjonalności Sklepu internetowego 
www.sklep.v12.com.pl

16. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej. Wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

17. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownik
ów, gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej dopasowanej do preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie wycofania tej zgody.

18. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środk
ów komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes firmy V12 Agnieszka Lachowska polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu firmy V12 Agnieszka Lachowska, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

19. Pliki cookies to pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

20. Administrator wykorzystuje cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plik
ów cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane w to identyfikator sesji na czas trwania sesji, uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji, trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub dłużej, pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji, pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, czyli analityki danych, w tym cookies Google Analytics.

21. Administrator wykorzystuje r
ównież pliki cookies do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

22. Administrator przetwarza dane osobowy przez okres zależny od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zam
ówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

23. Każdemu z użytkowników Sklepu internetowego  
www.sklep.v12.com.pl 
przysługują uprawnienia określone w niniejszej Polityce Prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os
ób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

24. Użytkownikom przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, kt
órym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

25. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

26. Użytkownikom przysługuje prawo do sprostowania, a na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeś
li są niekompletne lub uległy zmianie.

27. Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych, a na tej podstawie można żądać usunięcia danych, kt
órych przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

28. Użytkownikom przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na kt
óre wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

29. Użytkownikom przysługuje prawo do przenoszenia danych, a na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, kt
órej one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

30. Użytkownikom przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, a osoba, kt
órej dane dotyczą może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

31. Użytkownikom przysługuje prawo sprzeciwu wobec innych cel
ów przetwarzania danych, a osoba której dane dotyczą może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

32. Użytkownikom przysługuje prawo wycofania zgody, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, kt
órej dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

33. Użytkownikom przysługuje prawo do skargi, a w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, kt
órej dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

34. Użytkownikom przysługuje prawo do skargi, a w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, kt
órej dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

35. Wniosek dotyczący realizacji praw danych podmiotów związanych z przetwarzaniem danych osobowych można złożyć w formie elektronicznej na mail kontaktowy Sklepu internetowego lub pisemnie na adres firmy V12 Agnieszka Lachowska.

36. Wniosek powinien powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, a przede wszystkim z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie, jakich cel
ów przetwarzania dotyczy żądanie.

37. Odpowiedź Administratora danych następuję w ciągu 30 dni od momentu otrzymania, a w przypadkach skomplikowanych z tytułu warunków technicznych Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

38. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczeg
ólności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy w związku z realizacją zamówienia, agencje marketingowe oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

39. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, kt
óre zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

40. Ochrona danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jest odmienna od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a nade wszystko z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, zapewniając najwyższe standardy klauzul i reguł.

41. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w spos
ób bezpieczny, a przede wszystkim zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

42. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środk
ów bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

43. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email lub adres korespondencyjny firmy V12 Agnieszka Lachowska zawarty w Regulaminie Sklepu Internetowego www.sklep.v12.com.pl